Top
 

Atletika

História atletiky na akademickej pôde v Žiline

Ako píše Peter Bučka (2006) prvé kroky atletiky sú späté s reálnou školou. Atletické disciplíny boli súčasťou výučby telesnej výchovy. Pretože reálka nedisponovala pre atlétov nevyhnutnou dráhou, založili si v roku 1921 študenti tejto školy svoj oddiel pri Športovom klube Žilina.  V roku 1928 oddiel ŠK Žilina vyhral ,, okrskové majstrovstvá  v atletike,,. Vznikom prvej Slovenskej republiky utrpela i atletika. Odišli organizátori atletiky z miestnej posádky. Po druhej svetovej vojne sa založila sekcia atletiky pri Krajskom výbore telesnej výchovy a športu v Žiline vytvorilo predpoklady na dalšie napredovanie atletiky v Žiline. Na kvalite činnosti sa pozitívne odrazilo aj to, že pri telovýchovnej jednote Slávia VŠD vznikol oddiel atletiky. Oddiel v zložení Uherek, Lovček, Schmidt atď.tréner V.Kolář. Žiaľ, začali sa prejavovať aj problémy zapríčinené nedostatočným materiálnym vybavením. Prekážkou, ako sa ukázalo bola aj nižšia úroveň podmienok na tréning. Tam boli aj príčiny vypadnutia niektorých družstiev z ligy.

Dostavba športovej haly, získanie profesionálneho trénera, možnosť inštalácie tartanovej dráhy, to všetko naznačovalo, že Žilina sa opäť stane jedným z centier atletiky na Slovensku. Zmeny, ktoré  sa uskutočnili po roku 1989, však tento zámer znemožnili. V júni 1990 došlo k zmene názvu telovýchovnej jednoty ZVL na ŠK Žilina. Pre potreby futbalu zrušili atletickú dráhu, čo v konečnom dôsledku viedlo k odchodu atlétov.

V roku 1992 vznikol atletický oddiel Mladosť a v roku 1993 Atletický klub Žilina, ktorý bol nástupcom atletického oddielu telovýchovnej jednoty Lokomotíva a zaoberal sa  najmä vytrvalostným behom. Atletický oddiel Slávia VŠDS oficiálne vznikol 20.10.1994. Spočiatku sa v oddiele venovali len bežeckým disciplínam, postupne začali trénovať aj technické disciplíny. K oporám patrili Starkovská, Čelko, Trnovcová, Jancuš, Šošková, Vatra, Prieložný. Oddiel je od 1988 aj garantom športovej triedy na ZŠ Hliny

Filozofia oddielu

Starostlivosť o vysokoškolákov, pravidelné tréningy a sústavná práca. Ďalší cieľ je výchova mládeže  a  postupne sa dostať s mládežou na vrcholové Slovenské podujatia s predpokladom medzinárodných účastí.

Výsledky

Súbory oddielu

Názov
Atletika 8. februára 2022
Atletika 8. februára 2022

    Galéria